Gorgone Checkerspot ( Chlosyne gorgone )
 
<< Previous               Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Melitaeinae                  Next >>
 
French common name: Damier Gorgone 


 Oxford Mills, ON  09/07/2010
 
 
 Oxford Mills, ON  09/07/2010

 

 Oxford Mills, ON  09/07/2010
 
 
 Oxford Mills, ON  09/07/2010